ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  GOVERNMENT OF PUNJAB
Non-Encumbrance Certificate Issuance System (NECIS) Application Receipt
*Enter Application Number  
Enter the code shown/ਕੋਡ ਐਂਟਰ ਕਰੋ *