ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  GOVERNMENT OF PUNJAB
Non-Encumbrance Certificate Issuance System (NECIS)(NECIS will be processesd manually in case of property other than agriculture)
*Land Owner's details/ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
 
 
Father's Name/ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ*  
Grand Father's Name/ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ*  
 
 
 
 
Wheather Applicant is Resident of Punjab(Yes/No)
Yes
No
 
 
 
 
 
*Property Details/ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
 
 
 
 
 
 
 
 

Acre/Kanal/Marla Bigha/Biswa
 
 
 
 
 
 
 
 

I Son/Daughter/Wife/Husband of Sh. R/o District , Punjab and hereby solemnly declare as under:-
ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ/ਧੀ/ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ/ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੋ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ: -
1. That my own property vaka Khewat No. Khatouni No. Khasra No. Village Tehsil District , their complete particulars mentioned in my application. I am the owner and I am in posession of this land. This land is non-encumbered from all sorts.
1.ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਕਾ ਖੇਵਟ ਨੰ ਖਤੋਨੀ ਨੰ. ਖਸਰਾ ਨੰ. ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ|
2. That issue the non-encumbrance certificate for the above property which is appropriate and true.
2. ਇਹ ਕਿ ਹੁਨ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਾਰ ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ|