ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  GOVERNMENT OF PUNJAB
Land Demarcation System (LDS) Form
*Applicant details/ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
 
 
Father's Name/ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ*  
*Owner details/ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
Is Applicant Owner of Land
 
 
Father's Name/ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ*  
Grand Father's Name/ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ*  
 
 
 
*Property details/ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
 
 
 
 
 
 
 
 

Acre/Kanal/Marla Bigha/Biswa
 
Enter the code shown/ਕੋਡ ਐਂਟਰ ਕਰੋ *